ساینس 360

مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری , کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمان روانشناختی

ساینس 360

مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری , کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمان روانشناختی

مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری , کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمانی

نحوه نوشتن پروتکل درمانی

شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۴۸ ب.ظ

نحوه نوشتن پروتکل درمانی
نحوه نوشتن پروتکل درمانی


یک نمونه پروتکل درمانی را جهت آموزش شما عزیزان اینجا ذکر میکنم

سرآغاز:

این پروتکل نتیجه مدل شناختی رفتاری است که توسط aguilar- Gaxiola, Munoz و Guzmam برای درمان افسردگی گسترش یافته است. اصل پروتکل شامل مدل مداخلات کروهی برای بزرگستلانی که افسردگی دارند بود. این مداخله با جمعیت بزرگسالان اسپانیایی در ناحیه سانفرانسیسکوبکار برده شده است . اهداف اصل این مداخله کاهش نشانگان افسردگی ، کوتاه کردن زمان زنانی که افسرده شده اند، یادگیری راههای جدید برای جلوگیری از افسردگی و احساس بیشتر کنترل.

پروتکل اصلی موضوع بندی شده بود برای تغییرات متنوع در خصوص تطابق آن برای استفاده با زنان پورتوریکویی . در پایان ، تداوم تغییرات ساخته شده است (1) قالب گروه درمان فردی منطبق بود. در این روش، درمان بیشتر بر مشکلات زنان و کاربرد افکارشان ، تجاربشان ، اعمالشانو روابطشان متمرکز است بعنوان مثال از مواردی که توسط آنها معرفی می شوند.این ایجاد می شودبرای بیشتر درمانهای پویشی و مداخله ای ، بنابراین اجازه می دهد که زنانن یک نقش فعالتر را فرض کنند.

(2) پروتکل اصلی انتساب داده شده به شرکت کنندگانی در قالب شخص ثانی که usted  خوانده می شود.واژۀ usted جانشین شده بود برای صدای شخص دوم خانواده “Tu” به منظور هدف فواصل بین فردی متداعی شده با “usted” در جمعیت جوان .

(3) زبان برای ایجادآن که بیشترین دسترسی زنان به آن وجود داشته باشد ساده شده بود. برای مثال، کلمۀ”nullity” جانشین عبارت Iam nothing” . (4)مثالی که جانشین شده بودند، منتشر شده بودن یا کامل شده بود بوسیله موقعیتهایی که از کارمان با زنان پورتوریکویی برخاسته است . (5) تعدادی از این مبا زنگ پورتوریکویی مطابقت داده شده است. ( 6) بیشتر زنان در مقابل اینکه به کار گمارده شوند مقاوم هستند.به همین دلیل، قالب پروتکل بسیار منعطف است . بنابرایندرمانگر 2 انتخاب داشت:صحبت دربارۀافکار زنان دربارۀ گمارده شدن و یا تکمیل گمارش از شروع جلسۀ درمانی. این تکالیف یا تمرینها پروژه های شخصی نامیده شدند. (7) درمانگر زنان و خانوادۀ آنها را ملاقات کرد قبل از آنکه فرایند درمانی شروع شود.تشکیل یک جلسۀ باز برای ایجاد ارتباط درمانی با زنان و بررسی جزئیات شرایط شان.


نحوه نوشتن پروتکل درمانی

این پروتکلبه عنوان بخشی از پروژۀ ه تحقیقیدر درمان افسردگی زنان پرتوریرکویی حمایت شده بوسیله مؤسسه ملی بهداشت روان (NIMH)و مؤسسه یافته های برای تحقیق ( در اسپانیا FIPI)از دانشگاه پورتوریکو بکار گرفته شد. این پروتکل درمان شناختی رفتاری (CBT) در 3 کلینیک آزمایشی بکار گرفته شده است. جای که اثر بخشی های در درمان افسردگی در زنان پورتوریکویی ثابت شده است.( Rassello & Bernal, 1996;1999- 2005; Rassello,Berna &Rivere inpress)

بعد از انطباق اصلی در اولین آزمایش کلینیکی ، پروتکل بطور مستمر پالوده شد بر اساس تجربمان با استفاده از زنان پورتوریکویی. مثالهایی افزوده شده است بر اساس تجارب واقعی مان که زنان           


نحوه نوشتن پروتکل درمانی

 مشاهده  نمونه های طرحواره های درمانی شناختی با موضوعات مختلف و بهترین کیفیت 

 

 

 

جدول فهرست مطالب

 

معرفی                                                                                                                    3

منابع                                                                                                                      7

معرفی جلسات ملاقات با اعضای خانواده زنان                                                                   9

طرح 1                                                                                                                  11

چطور افارمان بر خلق مان تأثیر می گذارد                                                                         11

جلسه 1                                                                                                                 17

جلسه 2                                                                                                                

جلسه 3                                                                                                                29

جلسه 4                                                                                                                29

طرح  2                                                                                                              32

چطور فعالیتهایمان بر خلق مان تأثیر می گذارد

جلسه 5                                                                                                              32

جلسه 6                                                                                                              40

جلسه 7                                                                                                              50

جلسه 8                                                                                                              54

طرح 3

چطور روابطمان بر خلق مان تأثیر می گذارد                                                                   54

جلسه 9                                                                                                              60

جلسه 10                                                                                                            63

جلسه 11                                                                                                            66

جلسه 12                                                                                                            68

جلسه ی اختتامیه پسخوراند به اعضای خانواده

پیوست ها                                                                                                             70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خلال درمان نشان می دادند . بیشتر جزئیات دستورالعمل ما برای درمانگران برای استفاده       تکنیکهای شرح داده شده در پروتکل تهیه شده است . تقریباً ما یک پروتکل برای شرکت کندگان خلاسه هایی از نکات اصلی از هر جلسه بهمان خوبی کار برگ هایی مورد استفاده در جلسات و در بین جلسات توسعه داده ایم .

درمان شناختی رفتاری برای درمان افسردگی مطالعات تحقیقی انجام گرفته در حلول دهه های اخیر بطور ثابت نشان داده است که CBT  اثر بخش ر درمان اختلالات روانی زنان نظیر افسرده گی ، اضطراب و اختلالات مقابله ای

( BEDRSIAN1982 ; BLOCK, 1978: BARBER&DERUBIES,1989;ciarke lewinschn  GHOPS1990;…)

بیشتر مداخلات درمانی بکار برده شده با زنان  هستند نتیجۀ انطباقات مداخلات (بکار برده شده برای بزرگسالان .)

درمان شناختی رفتاری بر افکار بین فردی ، اعمال و احساسات بنا نهاده شده است.

به منظور کار با احساسات افسردگی ، این مدل بر شناخت اهمیت افکار و اعمالی که بر خلق مؤثر هستند بنا می شود. دراین دستور العمل زنان سودمندی کنترل احساسشان را یاد می گیرند .

جلسات درمان به 3 موضوع یا طرحهایی که هر کدام شامل 4 جلسه است تقسیم شده است.

اولین چهار جلسه ای کار بر روی اینکه چطور افکار بر خلق تأثیر می گذارد است.چهار جلسۀ بعدی بر فعالیتهایی روزانه که بر خلق مؤثر است بحث می کند. آخرین چهار جلسه ای مداخلاتی را که با دیگران داریم و بر خلق مان تأثیر می گذارد مشخص می کند. توصسف هر کدام از طرحها در زیر فراهم شده است.

طرح 1 : افکار (( چطورافکارمان بر خلق مان تأثیرمی گذار)

هدف اصلی این طرح ارائه اطلاعات دربارۀ اینکه چطور افکارمان بر خلق مان تأثیر می گذارد. جلسۀ نخست ساختار و هدف جلسات بعدی را تعیین می کند. اگر چه ، زمان و تاریخ جلسات بهمان اندازه خوب قوانین برای درمان و محدودیتهای رازداری تعیین شده باشد . این مهم است که شرکت کنندگان در مورد محدودیتها و جاهایی که رازداری نمی تواند رعایت شود توجیه شوند، چون این می تواند یک تأثیر بر نوع و کیفیت ارتباط درمانی داشته باشد.

جلسۀ نخست با گفتگو در مورد افسردگی شروع می شود ، چگونه و چطور شرکت کنندگان آنرا تجربه می کنند . درمانگر همچنین هدف از طرح نخست را ارائه می دهد، آنگونه که تفهیم شود که افکارمان  چگونه بر خلق مان تأثیر می گذارد. افکار در جلسۀ اول تعریف می شود . 3 جلسه بعدی با کار بر روی انواع مختلف خطاهای تفکر و افکار ناکارآمد که با افسردگی متداعی می شود به همان اندازه خوب که آنها می تواند بحث شده باشد و اصلاح می کند بهبود می یابد خلق ما را .در جلسه تمریناتی جهت تعریف خطاهای تفکر بکار برده می شود.

چیدمان جلسه سوم با هدف آماده کردن شرکت کنندگان با استراتژیهای که شامل بالا بردن افکار مثبت و کاهش افکار ناسالم و منفی و همچنین کاهش نشانگان افسردگی تشکیل می شود.

طرح 2 : فعالیتها ( جلسات 5-8 ) چطور فعالیتهایمان بر خلق مان تأثیر می گذارد.)

جلسات در این طرح شرکت کنندگان را به مشارکت فعال در فعالیتهایی مطبوع با نشانگان افسردگی دعوت می کند . بحثی در مورد اینکه  چطور افسرگی می تواند در فعالیتهای لذت بخش را محدود کنند ارائه می دهیم که با شروع آن نشانگان افسردگی افزایش می یابد.

نحوه نوشتن پروتکل درمانی

در حلول این جلسات ، فعالیتهای لذت بخش تعریف می شوند و موانعی که آنها در آن درگیر می شوند تعریف می شوند. این طرح همچنین کار می کند با اینکه اهداف مشخص تعیین شده یاد داده شده می تواند کمک کند به کاهش افسردگی . گامهائی در اهدافقابل دستیابی تعیین شده در جلسه آموخته می شود و تمرین می شود. هدف اصلی این طرح اینست که کنترل شرکت کننده بر زندگیش افزایش یافته و یاد بگیرید جایگزینهایی که آزادی و انتخاب بیشتری به او می دهد را تعریف کند . با کمک درمانگر ، اهداف و فعالیتهایی که تعیین شده اند کمک خواهد کرد به بهبود خلق شرکت کنندگان.

طرح 3- ارتباطات ( جلسات 9-12) چطور ارتباطات بر خلق مان تأثیر می گذارد. جلسات مربوط به این طرح این مفهوم را نشان می دهند که چطور روانطمان بر خلق مان تأثیر می گذارذ. حمایت اجتماعی و اینکه چطور آن به مادر مواجهه با موقعیتهای سخت کمک می کند بحث شده است.

شرکت کنندگان یاد می گیرند شبکه های حمایتی اجتماعی قویشان را مشخص کنند.جلسات اخر مطالب جلسات قبلی را اغام می کنند. درمانگر با شرکت کنندگان این را که چطور افکار بر فعالیتهای ، حمایت اجتماعی و روابط درگیر در آن موثر است را می آزمایند.

تمرینهای آموخته شده مهارتهای ارتباطی جرأتمندانه را که کمک خواهد کرد به شرکت کنندگان ارتباطات رضایت بخش سالمی را تعیین کنندمی آموزد.

پایان فرآیند درمانی تجدید نظر و ادغام مطالبی از هر طرح است . در طول جلسۀ آخر ، تکامل تجربه درمانی از شرکت کنندگان استخراج می شود برای دستاورد موفقیت آمیز و قوی مشخص شده .پیشنهادهای مرتبط با پیگیری و گسترش ادامۀ کار با شرکت کنندگان و خانوادۀ آنها به بحث گذاشته می شود.

دستور العملهای برای درمانگران:

از این پروتکل بعنوان یک راهنما استفاده کنید. این پروتکل مفید خواهد بود زیرا آن حوزه های اساسی به شما نشان خواهد داد که چگونه در طول جلسات تمرکز داشته باشید. ان همچنین فراهم می کند مثالهایی که به عنوان راهنمایهایی وقتی زنان چیزی تهیه نمی کنند برای کار در جلسات بکار می رود. هیچکدام ، موقعیتهایی که زنان به درمان می آورند بیشترین فایده برای کاربا اطلاعاتی که آنها تهیه می کند که مرتبط است با رویدادهای منحصر به فردشان دارد.از طرف دیگراین مهم است توجه شود که محتوی کار شده در هر جلسه باید ادغام شده باشد یا ساخته شده باشد بر پیامدهای جلسات این ضروریست که پیگیری شود. اطلاعات مرتبط با افکار بعد از جلساتی که CBT  بایدشد.

ماپیشنهاد می کنیم که شما آشنا شوید با پروتکل و استفاده کنید از سبک شخص خودتان همچنین زمانیکهآنرا در مرحلۀ عمل قرار دادید شما احساس راحتی و رازداری دارید.

در داخل این پروتکل دستور العملهایی برای درمانگران به خط کج ITALIC نوشته شده است.اسامی کاربرگها به خط ضخیم شده BOALD و در پایان هر جلسه برای استفادۀ آنها قرار داده شده است.

پروژۀ شخص همیشه در مستطیل خاکستری رنگ در آخر هر جلسه که بعنوان یک تکلیف مشخص شده برای هر هفته که برای هفته بعد آورده می شود- قرار داده شده.

جلسات CBT معمولاً 50-60 دقیقه طول می کشد، 15 دقیقه ی اول برای مرور تکالیف شخص و سنجش خلق مورد استفاده قرار می گیرد، به همان اندازه چیزهایی که از جلسۀ قبل وجود دارد. پس مواردی برای جلسه ارائه شده است و کار می شود بر آن ، به همان اندازه موارد که توسط زنان به جلسه آورده شده است.5 دقیقه آخر باید برای تعیین تکالیف شخص برای هفتۀ آینده بکار گرفته شود.

 

معرفی جلسات

ملاقات (درمانگر ، خانواده و زنان)

 

1-    معرفی خودشان به زنان و خانواده شان

    اسم ، موقعیت ، خلاصه ای از آشنائی با جلسۀ امروز

2-    پرسش از خانواده :

چه چیزی شما را بیشتر در مورد همسرتان نگران می کند؟

3-    اهداف درمان CBT را توضیح دهید.

مهارتها را برای افسردگی فراهم می کند.

4-    توضیح دادن موضوعات حول وحوش رازداری و ماهیت ارتباط با خانواده.

توضیح بدید به خانواده و زن / زنان که چطور شما اطلاعلتی را که در طول جلسات مورد بحث قرار می گیرد در رازداربودن آن نگهداری می کنید.

اگر اطلاعاتی در آن وجود دارد که خانواده ها لازم باشد بدانند(چه زیرا آن باز ارائه شان یک خطر برای زنان یا اشخاص دیگر ، یا زیرا ضروریست برای درمان زنان )بعد از بحث آن با زنان شما باید اطلاعات با خانواده شان به اشتراک بگذارید.اگر ضروری باشد شما می توانید از خانواده  برای پیوستن به جلسات همراه زنان دعوت بعمل آوردید.

شرح دهیدکه جلسات درمانی یرای زنان است، واینکه در آخر درمان ، ملاقاتی با خاتواده شان برای دادن پسخوراتدمناسب به شرکت همسرشان در جلسۀ درمان و پیشنهادهایی که اگر لازم باشد انجام خواهد شد.

اگر درطول دورۀ درمان ، اگر خانواده ها احساس کنند اطلاعاتی هست که لازم است شما بدانید،(اگر نشانه ها بدتر شده اند، اگر زنان افکار خودکشی گرایانه بیان می کنند،یا اگر حوادث زندگی منفی معنی داری را تجربه کرده اند)پس آنها باید از طریق تلفن تماس برقرار کنند و یا کمتر از 5 تا 10 دقیقه جلسۀ درمانی برنامه ریزی شود که در مورد این موقعیت بحث شود.

5-    تعیین روز زمان جلسات درمانی:

تاکید بر اهمیت وقت شناسی و ثبات حضور در جلسات.

بگوید به خانواده که مهم است که آنها در کلینیک حضور داشته باشند وقتی جلسات مادران به انتها می رسد.

به آنهااطلاع بدهید که جلسات فقط باید درموارد اورژانسی لغو شود و اگر امکان داشته باشد24 ساعت قبل از آن اطلاع داده شود.

توضیح دهید که چطور این درمان آموزش متفاوتی است و مهارت ترکیب ساختن که به دنیا پیامد منطقی بر جلسات هفتگی گذاشته شده و می تواند مؤثر باشد غایب بودن و تأخیر مکرر.

6-    با یک شماره تلفن شرایطی را فراهم کنید که خانواده به شما دسترسی داشته باشند.

شماره تلفن کلینک

اورژانس ( شماره تلفن درمانگر)

7-    پاسخ بدهید هر سوالی را که خانواده امکان دارد داشته باشند.

8-    خانواده ها، تقویت علافۀ نشان داده شده در زنان خوب است و نقس حماینی شان در این فرآیند.

 

 

نحوه نوشتن پروتکل درمانی

 

    چطور افکارتان بر خلق تان تأثیر می گذارد

(جلسه اوّل)

 

1-    خودتان را با اطلاعات همانند شخص مرتبط معرفی کنید.اگر زنان واکنشی به نشان ندادند شما ممکن اطلاعاتمشابهی را سهیم شوید با اطلاعاتی که شما می خولهید زنان بوسیله این مدل شریک شوند.

2-    تشویق منید زنان را به اطلاعات شخصی نظیر:

جایی که او به دنیا آمده ، اطلاعات دربارۀ تاریخچه و گسترش.

چیزهایی در مورد خانوادۀ او

کسانی که در محل زندگی می بیند.

آنچه که علاقه های اصلی هستند( اهداف، دوست داشتن و متن ، سرگرمی ها)

چیزهایی دربارۀ خودش کا آنها اهمیت می دهند

3-    دربارۀ مشکلات اصلی شان بپرسید( برای مثال ، شما می توانید دربارۀ نگرانیها و مشکلاتشان بپرسید) شما همچنین می توانید سؤال کنید: دوست دارید چه  چیزی را در زندگیمان تغییر دهید یا بهبود ببخشید؟

4-    اهداف حاضر جلسۀ امروز.

جلسۀ امروز چندین هدف دارد:

کسب فهم بهتر شدن

بحث دربارۀ قوانین جلسات ( جدول زیر را نگاه کنید)

یادگیری دربارۀ اینکه افسردگی چیست.

یادگیری دربارۀ اینکه چگونه افکارمان بر احساس شما مؤثر است.

نحوه نوشتن پروتکل درمانی

 

 

قوانین برای جلسات درمانی

1-    سر وقت رسیدن ! وقت شناس باشید !

2-    هر هفته بیایید ! این درمان یک ارتباطی ست که شما با خودتان و با درمانگرتان برقرار می کنید.

3-    بازخورد (نگرش ) مثبتی داشته باشد.

4-    وظایف شخص خود را انجام دهید! با تمرین آنچه که شما دراین جلسات می آموزید، شما می توانید بیایید آنچه را که این مهارتها می توانند کمک کنند به شما کنترل کنید بر نشانگان افسردگی تان.

5-    هر آنچه که در جلسات گفته می شود محرمانه است . هر چند ، اجازه دارید اگر شما خواستید چیزهایی را که یاد گرفته ایدبا دیگران به اشتراک بگذارید.

6-    تلاش کنید تا جائی که امکان دارد صادق باشید ، و بیان کنید خودتان را همانگونه که احساس می کنید.

7-    تلفن تان را خاموش کنید یا روی ویبره بگذارید وقتی که به جلسۀ درمان وارد می شود، نباید جلسات وقفه داشته باشند.

 

 

5-    هدف این جلسه معرفی درمان به شماست اگر شما قصد دارید که شرکت کنید در آن .

نوع مهارتهایی که ما برای شما ایجاد می کنیم " شناخت رفتار درمانگری " می نامند.

" شناختی " به افکارمان برمی گردد.

" رفتاری" به اعمالمان برمی گردد.

افسردگی بیشترین تأثیر را بر احساساتمان می گذارد.

 با مشخص شدن افکار و اعمال که بر احساساتمان مؤثر است ، ما می توانیم یاد بگیریم  که کنترل بیشتری بر خودمان به دست بیاوریم و خلق مان را ارتقاء ببخشیم ( بهتر شدن) .

استفاده از این دیاگرام که چطور ما افسردگی را فهمیده ایم از طریق درمان شناختی رفتاری توضیح داده ایم . این جا یک کپی آنرا این دیاگرام در پروتکل شرکت کنندگان و پیوست A این پروتکل وجود دارد که شما می توانید مراجعه کنید وقتی که شما می خواهید توضیحات را بدهید.

 

 برای مشاهده مطلب به صورت کامل فایل ورد را از اینجا "  دانلود نمونه پروتکل درمانی رایگان " دانلود کنید 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی